Pradžia | Forumas

A.I.D.A. Association Internationale pour le Développement de l'Apnée – one of the main international freediving agencies / viena iš pagrindinių tarptautinių laisvojo nardymo agentūrų. 
aerobic/aerobinis Cellular metabolism with oxygen, requiring oxygen for breathing / Ląstelės cheminės reakcijos (metabolizmas) su deguonimi, kai deguonis reikalingas kvėpavimui. 
air embolism/oro embolizmas Obstruction of the circulatory system caused by an air bubble as e.g.  as a complication from scuba diving [syn: aeroembolism] 2: pain resulting from rapid change in pressure [syn: decompression sickness, aeroembolism, caisson disease, bends] / Kamštis kraujo apytakos sistemoje, kurį sukelia oro burbulas pvz.:nardant su įranga (aeroembolizmas) 2. skausmas, kurį sukelia greitas spaudimo pasikeitimas (sin. dekompresijos liga, aeroembolizmas, kesoninė liga).
anaerobic/neaerobinis Not aerobic    not needing or without oxygen –  an activity in which the body incurs an oxygen debt / be deguonies, veikla, kai kūnas pajaučia deguonies stoką.
anaerobic metabolism/neaerobinis metabolizmas Creation of energy through the combustion of carbohydrates in the absence of oxygen.
This occurs when the lungs cannot put enough oxygen into the bloodstream to keep up with the demands from the muscles energy. Generally  used for short busts of activity / Energijos gaminimas deginant angliavandenius, kai nėra deguonies. Tai vyksta, kai plaučiai į kraujotaką nepaduoda pakankamai deguonies raumenų veiklai palaikyti. Įprastai pasireiškia per trumpus veiklos protrūkius.
apnea/kvėpavimo sulaikymas From the Greek, it means "without, or not breathing". / Iš graikų kalbos reiškia "be oro arba nekvėpuojant".
ascent bo/sąmonės netekimas kylant Blacking out while ascending from a dive, if it happens, it's usually in the last 10 – 15 meters / Trumpas sąmonės netekimas kylant į viršų, jei netenkama, tai dažniausiai 10 - 15 metrų iki paviršiaus.
ascent rates/kilimo greitis Speed at which one ascends from a dive / Greitis, kuriuo kylama į paviršių.
barotraumas/barotrauma An injury that results due to rapid or extreme changes in pressure. / Trauma, kurią sukelia greitas ir staigus slėgio pasikeitimas.
bi-fins/du plaukmenys Traditional swimming fins – one for each foot / Tradiciniai plaukmenys - po vieną kiekvienai kojai.
blackout/trumpas sąmonės netekimas Losing consciousness during breath-hold activities / Sąmonės netekimas kvėpavimo sulaikymo pratimų metu.
blood PH/kraujo PH Level of acidity/alkalinity in the blood / Rūgštingumo/šarmingumo lygis kraujyje.
blood shift/kraujo perbėgimas Related to the mammalian diving reflex - to prevent collapse under great pressure, the wall of the lungs fill with blood from other parts of the body. / Susijęs su žinduolių nardymo refleksu - plaučių sienelės užsipildo krauju iš kitų kūno dalių siekint išvengti subliuškimo dėl didelio spaudimo.
bo See: Blackout / Žr. Trumpas sąmonės netekimas
bottom time/laikas dugne Time spent underwater during a dive while freediving, or the time spent lingering at the bottom weight/plate / Laikas, praleistas po vandeniu nardant arba plaukiojant ties dugno linija.
bradycardia/bradikardija Part of the mammalian diving reflex: Slowing down of the heart rate and pulse / Žinduolių panėrimo refleksas - širdies plakimo dažnio ir pulso sulėtėjimas
breathing oxygen/deguonies prikvėpavimas Breathing pure oxygen as a therapeutic measure or as a preparation for increasing one's time underwater. / Gryno deguonies kvėpavimas gydymo tikslais arba siekiant padidinti išbuvimo po vandeniu laiką.
breath-up/prasikvėpavimas Set of breathing procedures done before a long immersion – used to build up the capacity of the body in order to spend more time underwater on a single breath. / Kvėpavimo atlikimo metodika prieš ilgą panėrimą. Naudojama įkvėpus vieną kartą padidinti organizmo pajėgumą siekiant ilgiau išbūti po vandeniu.
carp breathing/karpio kvėpavimas See: Packing / Žr. Prikvėpavimas
certifying agencies/sertifikuojančios agentūros Official freediving agencies that have the authority to certify the different local, national and world freediving records. / Oficialios nardymo agentūros, kurios turi leidimus pripažinti vietinius, nacionalinius ir pasaulinius rekordus. 
clogged ear/užsikimšusi ausis Having the ear canal of the outer ear obstructed, also called swimmers ear. / Išorinio ausies kanalo užsikimšimas kitaip dar  vadinamas "plaukiko ausimi".
CMAS CMAS is an international organisation to promote SCUBA diving and other underwater sports. Founded by J.Y. Cousteau / CMAS yra tarptautinė organizacija, kuri skatina techninį nardymą ir kitas povandeninio sporto rūšis. Steigėjas J. Y. Cousteau
CO2 narcosis/CO2 narkozė Toxicity resulting from too high levels of carbon dioxide in the blood / Apsinuodijimas nuo per aukšto anglies dioksido lygio kraujyje
CO2 tolerance/tolerancija CO2 Tolerance to carbon dioxide in the blood / Tolerancija anglies dioksidui kraujyje
collapsed lung/subliuškęs plautis A collapsed lung, or pneumothorax, involves the collapse of the tissues of part or all of one lung so that oxygen cannot be absorbed into the blood stream in the normal way. Changes in pressure during diving may cause tissue damage. See also: pneumothorax / Subliuškęs plautis arba pneumotoraksas - tai dalies ar viso plaučio audinių subliuškimas, kai deguonis kraujotakoje nėra absorbuojamas. Spaudimo pasikeitimai nardymo metu gali pažeisti audinius. Žr. Pneumotoraksas.
constant ballast/pastovus balastas See: Constant weight / Žr. Pastovus svoris
constant weight/pastovus svoris One of the freediving disciplines: Diving down as deep as one can and ascending without the use of any mechanical device and rope. The weight of the freediver must remain the same during descent and ascent. / Viena iš nardymo disciplinų - panerti į gylį ir pakilti į paviršių be papildomų mechaninių prietaisų ir virvės. Naro svoris leidimosi ir pakilimo metu turi išlikti toks pats.
contractions/susitraukimai (spazmai) After a certain time without sufficient oxygen, the diaphragm starts to flutter and also experience contractions in order to "remind" the body that it needs to breath. / Pritrūkus deguonies po tam tikro laiko diafragma pradeda vibruoti ir susitraukinėti lyg primindama kūnui, kad reikia įkvėpti.
countdown time/atvirkštinis skaičiavimas The time just prior to a dive or static apnea. It is usually called out in a competition to help freedivers time their preparation and breath-up prior to the dive. / Laikas iki panėrimo ar statiško kvėpavimo sulaikymo. Atvirkštinis skaičiavimas yra dažnai naudojamas per varžybas, kad naras prieš nėrimą pasiruoštų ir įkvėptų oro.
cramps/mėšlungis A sudden and involuntary tightening of a muscle – usually can be quite painful. Cramps usually happen in the legs for swimmers and freedivers. / Staigus ir nevalingas raumens įsitempimas, dažnai ganėtinai skausmingas. Mėšlungis įprastai sutraukia plaukikų ir freedaiver'ių kojas.
Crazy Cuban/Išprotėjęs kubietis Diving as deep as possible with no aids whatsoever – no mask, fins, or weight belt. Also favoured by the freediver Sebastian Murat. / Nėrimas kiek įmanoma giliau be pagalbinių priemonių - kaukės, pelekų ar svorių diržo. Šį nėrimą labai mėgsta Sebastian Muran.
DCI/dekompresijos liga See: decompression sickness. Acronym for Decompression Illness / Žr. Dekompresijos liga.
DCS See: decompression sickness
decompression/dekompresija Procedure used by scuba divers to reabsorb the nitrogen that has built up in the blood stream during long and deep dives / Procedūra, kurią naudoja techniniai narai azotui, kuris susikaupė kraujotakoje ilgų ir gilių nardymų metu, neutralizuoti.
decompression chamber/dekompresijos kamera A pressurized chamber used to reproduce the pressures found at great depths. Usually used to help divers recover from decompression sickness. / Hermetiška kamera, sukurianti spaudimą, esantį dideliuose gyliuose. Įprastai naudojama gelbėti narus nuo dekompresijos ligos.
decompression sickness/dekompresijos liga Physiological disorder caused by a rapid decrease in atmospheric pressure, resulting in the release of nitrogen bubbles into the body tissues. It is also known as caisson disease, altitude sickness, and the bends / Fiziologinis sutrikimas, sąlygojamas staigaus atmosferos slėgio sumažėjimo, pasireiškia azoto burbuliukų išskyrimu į kūno audinius. Ji dar vadinama kesonine liga, aukščio liga. 
DEMA Dive Show/DEMA nardymo įrangos mugė Diving Equipment & Marketing Association – Trade fair organization / Prekybos nardymo įranga asociacijos organizuojama mugė
depth adaptation/gylio adaptacija  The capacity of the lungs to adapt to the pressure found at great depths. / Plaučių prisitaikymas prie spaudimo, esančio dideliuose gyliuose.
dive computers/Kompiuteriai Computer that can measure the depth and time spent at each depth. It also calculates the recommended decompression times needed by the diver. / Kompiuteris, kuris matuoja gylį ir laiką, praleistą konkrečiame gylyje. Jis taip pat apskaičiuoja rekomenduojamą narui dekompresijos laiką.
diving response/organizmo reakcija į nardymą Lowering of the heart rate and constriction of the blood vessels in the body causing blood to be redirected to the brain and heart to keep the important vital functions active. / Širdies susitraukimo dažnių suretėjimas ir kraujagyslių susiaurėjimas, nukreipiant kraują į smegenis ir širdį tam, kad palaikyti gyvybines organizmo funkcijas. 
dizziness/galvos svaigimas Disorientation of the sense of balance – vertigo. / Pusiausvyros jausmo praradimas esant galvos svaigimui.
dry static/sausa statika Static apnea on dry land. / Statinis kvėpavimo sulaikymas sausumoje.
dynamic apnea (with fins) DYN/dinaminis kvėpavimo sulaikymas (su plaukmenimis) One of the disciplines of  freediving: swimming underwater as far as one can with fins. / Viena iš freediving'o rungčių: plaukimas po vandeniu su pelekais siekiant nuplaukti kuo toliau.
dynamic apnea (without fins) DNF/dinaminis kvėpavimo sulaikymas (be plaukmenų) One of the disciplines of  freediving: swimming underwater as far as one can without any type of fins. / Viena iš freedivig'o rungčių: plaukimas po vandeniu be pelekų siekiant nuplaukti kuo toliau.
ear jamming/ausų užsikimšimas When the Eustachian Tubes close and no amount of pressure seems to open them during a dive / Kai Eustachijaus vamzdis užsidaro ir spaudimas nardymo metu jo neatidaro.
embolism/embolizmas See: Air embolism / Žr. Oro embolizmas
empty lung dives/panėrimai tuščiais plaučiais Refers to "negative pressure dives" where freedivers prepare their lungs for very deep dives by emptying them of air and diving several meters. The lack of air pressure in the lungs simulates diving to a much greater depth and is useful as a warm up excercise / Susiję su "neigiamo spaudimo panėrimais", kai narai ruošia plaučius labai giliems panėrimams ištuštindami iš jų orą ir panerdami keletą metrų. Oro spaudimo trūkumas plaučiuose panėšėja į nėrimą daug didesniais gyliais ir yra naudojamas apšilimo pratimų metu.
equalization/paskirstymas Balancing the air pressure in the middle and outer ear. / Oro spaudimo tolygus paskirstymas į vidurinę ir išorinę ausies dalis.
equalize/paskirstyti (prapūtimas) The act of equalizing the pressure difference between the middle and outer ear. There are several techniques. The two main ones are the Valsalva and the Frenzel techniques. / Nevienodo oro spaudimo paskirstymas į vidurinę ir išorinę ausies dalis (ausų prapūtimas). Yra naudojamos kelios technikos. Populiariausios yra Valsava ir Frenzel technikos.
Eustachian tube/ Eustachijaus vamzdis A tube that connects the middle ear with the nasopharynx and permits the equalization of pressure on both sides of the eardrum. It is bony and cartilaginous.  Vamzdis, kuris sujungia viduriniąją ausį su viršutine gerklės dalimi ir paskirsto slėgį į abi ausies būgnelio puses. Jis yra kremzlinis ir kaulėtas.
F.R.E.E. Freediving Regulations & Education Entity – Freediving teaching agency, less active / Nardymo nuostatų ir mokymo agentūra, mažiau aktyvus organas.
failure depth, breakpoint/nepasiektas gylis, stabdos taškas The depth where lung pressure turns negative and below that it is difficult -or impossible- to bring air in the mouth for equalization / Gylis, kuriame plaučių slėgis tampa neigiamu ir kuriame yra labai sunku arba neįmanoma paduoti oro į burną.
fire breathing/ugninis kvėpavimas Slow shallow breathing, slowed by half closing epiglottis. The idea is to keep a nearly continuous 'greater-than-ambient' pressure in the lungs. / Lėtas, paviršutiniškas kvėpavimas iki pusės uždarius antgerklį. Tokiu kvėpavimu yra siekiama palaikyti vienodą, didesnį nei aplinkos spaudimą plaučiuose.
fluid goggles/skystinio tipo akiniai Diving mask containing liquid instead if air to avoid using up valuable air equalizing the mask at depth. May have corrective lenses to adjust for the liquid the eyes have to see through. / Nardymo kaukė, kurioje vietoj oro yra skystis tam, kad nesunaudoti to oro, kuris yra reikalingas kaukės subalansavimui gylyje. Gali turėti spec. linzes kurios neiškreiptų vaizdo žiūrint per skystį.
free ascent dangers/laisvo kilimo pavojai The dangers of ascent, could be decompression sickness (rare in freedivers), shallow water blackout (most common danger), and overstretching of the lungs after having packed allot. (Also very rare) / Kilimo į paviršių pavojai. Tai gali būti dekompresijos liga (reta freediving'e), sąmonės netekimas arti paviršiaus (atsitinkantis dažnai) ir plaučių pertempimas po plaučių ištempimo (taip pat labai retai). 
free immersion/laisvas panirimas One of the disciplines of freediving: diving as deeply as one can without fins and pulling one's self down and up a guide rope./ Vienas iš freediving'o būdų - panirimas kiek įmanoma giliau be plaukmenų, tempiant save žemyn ir aukstyn rankomis kabinantis į nutiestą virvę.
freediving/nardymas be įrangos The fine art of diving without using any breathing apparatus. Freediving can be competitive or recreational. / Sugebėjimas nardyti be kvėpavimo aparato. Šis nardymas gali būti konkursinis arba mėgėjiškas.
Frenzel Technique/Frenzelio technika Equalization technique involving using the tongue as a piston to force air through the Eustachian Tubes. Oro spaudimo tolygus paskirstymas panaudojant liežuvį kaip stūmoklį išstumiant orą pro Eustachijaus vamzdį.
haemoglobin/hemoglobinas Protein in the red blood cells which combines with and carries oxygen around the body, and gives blood its red colour / Tai proteinas raudonuosiuose kraujo kūneliuose, kuris prisijungia ir išnešioja deguonies molekules po visą organizmą bei nudažo kraują raudonai.
heavy packing/didelio oro kiekio prikvėpavimas Packing allot of air into the lungs – some freedivers can pack up to 4 liters of extra air into their lungs./ Didelio oro kiekio prikvėpavimas į plaučius. Kai kurie narai gali prikvėpuoti papildomus 4 litrus oro. 
HMS Dolphin A special 30 meter deep swimming pool in the UK designed for training submariners to escape from a submarine at 30 meters on a single breath. Freedivers can also use the HMS Dolphin paying a fee. / Specializuotas 30 metrų gylio baseinas Didžiojoje Britanijoje, skirtas mokyti povandeninio laivo įgulos narius įkvėpus palikti povandeninį laivą 30 metrų gylyje. Sumokėję mokestį freediver'iai taip pat gali naudotis šiuo baseinu.
hook breathing/ "kablys" Taking a deep breath after a long breath–hold and bearing down on it for a couple of seconds to speed up the transfer of oxygen from the lungs to the rest of the body as well as to force blood up to the head and keep the O2 moving. / Stiprus oro įkvėpimas po ilgo kvėpavimo sulaikymo ir jo išlaikymas keletą sekundžių tam, kad pagreitinti deguonies paskirstymą iš plaučių į visą kūną, taip pat kraujo tekėjimą į galvą ir O2 cirkuliaciją.
hyperbaric chamber/hiperbarinė kamera A pressurised chamber that allows for the delivery of oxygen in higher concentrations for therapeutic benefit – useful for decompression illness / Aukšto slėgio kamera, kurioje gydymo tikslais didesniais kiekiais paduodamas deguonis. Naudojama dekompresijos ligai gydyti.
hyperbaric oxygen therapy/hiperbarinė deguonies terapija The therapeutic intermittent administration of oxygen in a chamber at greater than sea-level atmospheric pressures (three atmospheres). It is considered effective treatment for air and gas embolisms as well as for decompression illness. / Terapinis deguonies padavimas į kamerą aukštesniu negu jūros lygio atmosferiniu spaudimu (trys atmosferos). Šis gydymo būdas yra efektyvus gydant oro ir dujų embolizmą, taip pat dekompresijos ligą. 
hypercapnia/hiperkapnija Too much carbon dioxide in the blood / Anglies dioksido kiekio kraujyje padidėjimas.
hyperoxia/hiperoksija Too much oxygen in the blood. / Deguonies kiekio kraujyje padidėjimas
hyperventilation/hiperventiliacija Hyperventilation is the practice of excessive breathing with an increase in the rate of respiration or an increase in the depth of respiration, or both / Hiperventiliacija yra oro įkvėpimas pilna krūtine, kurio metu padidėja kvėpavimo dažnumas arba gylis arba ir vienas ir kitas.
hypocapnia/hipokapnija Lower than normal carbon dioxide in the blood stream, can result from hyperventilation and bring on blackout sooner than normal. / Žemesnis negu įprastai anglies dioksido kiekis kraujyje, kurį gali sąlygoti hiperventiliacija ir greičiau iššaukti sąmonės praradimą.
hypothermia/hipotermija When a person's body temperature falls below normal due to exposure to extreme cold. This is a dangerous condition that can result in death. / Ekstremaliame šaltyje kūno temperatūra nukrenta žemiau normalios. Tai yra pavojinga būsena, kuri gali iššaukti mirtį.
hypothermic diving system/hipoterminė nardymo sistema System devised by Eric Fattah taking advantage of steep thermoclines to induce hypothermia therefore increasing the diving reflex to be able to dive deeper. / Sistema, kurią sukūrė Eric Fattah pasinaudodamas giliais termoklynais bei sukeldamas hipotermiją ir taip padidinęs nardymo refleksą panerti giliau.
hypoxemia/hipoksemija Lower than normal oxygen in arterial blood which gives rise to hypoxia. / Žemesnis negu normalus deguonies arterinėje kraujotakoje kiekis, kuris sąlygoja hipoksiją.
hypoxia/hipoksija Lower than normal oxygen supply to tissues even though there might be a proper amount of blood in the tissues. / Žemesnis negu normalus deguonies padavimas į audinius, nors kraujo kiekis audiniuose ir yra pakankamas.
IAFD International Association of Free Divers – Freediving teaching Agency, less active / Tarptautinė freediver'ių asociacija - nardymo mokymo agentūra, mažiau aktyvi.
lactic acid/pieno rūgštis Lactic acid is a by-product of anaerobic glycolysis and anaerobic metabolism. Although used as a fuel by the heart, excessive lactic acid slows down contractions of the skeletal muscles, preventing you from walking fast / Pieno rūgštis yra šalutinis neaerobinės glikolizės ir neaerobinio metabolizmo produktas. Nors ir naudojamas kaip širdies kuras, padidėjęs pieno rūgšties kiekis sulėtina skeletinių raumenų susitraukimus ir neleidžia greitai judėti.
LMC Loss of Motor Control – also known as "samba". It occurs when the muscles have almost no oxygen and suffer seizures. It happens just before blackout. / Judėjimo kontrolės praradimas, taip pat žinomas kaip "samba". Jis atsiranda, kai raumenys beveik neturi deguonies ir prasideda priepuoliai. Tai įvyksta prieš sąmonės netekimą.
lung fluid/skystis plaučiuose Fluid i.e. plasma filling the walls (alveolis) of  your lungs is a response to the increased pressure at depth (usually at around 50m but it can vary quite a bit depending how much air you have in your lungs and your residual volume) to protect your lungs and other organs. / Skystis arba plazma, užpildandi plaučių sieneles (alveoles) yra apsauginė plaučių ir kitų organų reakcija į padidėjusį slėgį gylyje (dažniausiai panirus į 50 m gylį, tačiau tai gali kisti priklausomai nuo turimo oro kiekio ir likutinio kiekio plaučiuose.)
Lung packing/plaučių prikvėpavimas See: Packing / Žr. Prikvėpavimas
lung squeeze/plaučių suspaudimas See: pulmonary edema. / Žr. Plaučių edema
lung training/ plaučių treniravimas Training the lung to have more strength and capacity / Treniruotės, susijusios su plaučių stiprinimu ir tūrio didinimu.
lung volume/plaučių tūris Amount of air in the lungs, also known as TLC / Oro kiekis plaučiuose arba bendras plaučių pajėgumas.
mammalian diving reflex/žinduolių nardymo refleksas See: diving response / Žr. Organizmo reakcija į nardymą
mask air/ kaukės oras The amount of air in the mask. There are high–volume and low–volume masks. Freedivers prefer low–volume air as they are easier to equalize. / Oro kiekis kaukėje. Kaukės didelio arba mažo tūrio. Freediver'iai pirmenybę teikia mažo tūrio kaukėms, kadangi jose yra lengviau tolygiai paskirstyti orą (prasipūsti ausis).
mask pumping/kaukės oro įkvėpimas Technique for utilizing the air in one's mask during ascent. See: rebreathing / Technika, kurios metu kylant į paviršių yra panaudojamas kaukėje esantis oras. Žr. Įkvėpavimas
mask volume/kaukės tūris See: Mask air / Žr. Kaukės oras
Middle-Ear Barotrauma/Vidurinės ausies barotrauma Middle–Ear problems due to quick changes in pressure. It can happen on ascent when the pressure in the outer ear diminishes faster than in the inner ear. Also known as "reverse squeeze". / Vidurinės ausies problemos, susijusios su greitais spaudimo pokyčiais. Tai ištinka, kai kylant į paviršių spaudimas išorinėje ausyje mažėja greičiau negu vidinėje ausyje. Dar vadinamas atvirkščiu spaudimu.
monofins/mono plaukmenys Fins based on the design of a dolphin's tail. Both feet fit into a single monofin. Even though hard to use at first, they provide greater power and speed than bi–fins. / Plaukmenys, sukurti pagal delfino uodegos formą. Abi kojos yra įaunamos į vieną plaukmenį. Nežiūrint to, kad pradžioje jais naudotis yra sunku, šiais plaukmenimis yra pasiekiama didesnė jėga ir greitis, negu tradiciniais.
N2 narcosis/ N2 narkozė See: nitrogen narcosis / Žr. Azotinė narkozė
narcosis/narkozė See: nitrogen narcosis / Žr. Azotinė narkozė
negative pressure dives/neigiamo spaudimo nardymas  See: Empty lung dives / Žr. Nardymas tuščiais plaučiais 
newbie/naujokas Someone new to a particular activity, a beginner / Naujokas, pradedantysis
nitrogen narcosis/azotinė narkozė Mental state similar to euphoria, drunkenness and disorientation caused by the narcotic effects of the air's nitrogen at high pressure. Divers often exhibit dangerous behaviour such as ditching equipment underwater. Also known as rapture of the deep. / Proto būsena, panaši į euforiją, girtumą ir orientacijos praradimą, kurią sukelia narkotinis azoto poveikis esant aukštam spaudimui. Narai dažnai elgiasi pavojingai, pvz. pradeda nuo savęs plėštis įrangą po vandeniu. Dar ji vadinama gylio ekstaze. 
no limits/be ribų One of the disciplines of freediving: Descending as far as possible with ballast equipment (usually a sled) and ascending with an air balloon or similar. / Viena iš freediving'o rungčių - panėrimas kaip įmanoma giliau su balastine įranga (dažniausiai spec. "rogėmis") ir pakilimas su oro balionu ar panašiai.
nose clip/nosies spaustukas Device that closes the nostrils to prevent water getting in or air getting out. / Prietaisas, kuris uždaro šnerves tam, kad į jas nepatektų vanduo ar neišeitų oras.
O2 levels/deguonies lygis Levels of oxygen in the blood / deguonies lygis kraujyje.
oxygen narcosis/deguonies narkozė See: oxygen toxicity Žr. Deguonies toksiškumas
oxygen toxicity/deguonies toksiškumas Occurs when one breathes high partial levels of oxygen in the blood stream. Symptoms can be deep fatigue while breathing, muscular twitching, anxiety, confusion, incoordination, and convulsions including visual and auditive abnormalities / Atsiranda, kai į kraujotaką prikvėpuojamas didelis deguonies kiekis. Pasireiškia šie simptomai: didelis nuovargis kvėpavimo metu, raumenų trukčiojimas, nerimas, sumišimas, koordinacijos praradimas, konvulsijos, regėjimo ir klausos sutrikimai.
pack stretching/plaučių ištempimas Stretching of the lungs due to packing / Plaučių ištempimas prikvėpuojant oro.
packing/prikvėpavimas Special techniques for filling the lungs with more air than normally possible. / Specialūs būdai užpildyti plaučius didesniu oro kiekiu, nei įprastai įmanoma. 
PaCO2 Partial pressure of arterial carbon dioxide in the blood / Dalinis arterinio anglies dioksido spaudimas kraujyje.
PB Acronym for "Personal Best" / Sutrumpinimas "Asmeniniai pasiekimai". 
peripheral vasoconstriction/periferinė vazokonstrikcija It has been shown that at depth, blood flow is shunted from the limbs to those organs whose oxygen consumption is critical, the heart and brain / Buvo pastebėta, kad gylyje kraujo tekėjimas iš galūnių pereina į širdį ir smegenis, organus, kuriems gyvybiškai reikia deguonies.
personal bests/Asmeniniai pasiekimai One's best record in any of the disciplines of freediving / Geriausias asmeninis rekordas atliekant nardymo pratimus.
pipe mask/kaukė su vamzdeliu Diving mask with a small tube extending from the mask to mouth for equalizing. / Kaukė, skirta nardymui, kurioje iš kaukės į burną oro paskirstymui yra nuvestas mažas vamzdelis.
pneumothorax/pneumotoraksas A condition in which air or other gas is present in the pleural cavity and which occurs spontaneously as a result of disease or injury of lung tissue or puncture of the chest wall or is induced as a therapeutic measure to collapse the lung. See also: Collapsed lung / Būsena, kai oras ar kitos dujos patenka į pleuros ertmę; tai įvyksta esant ligai, ar sužalojus plautinį audinį, ar pradūrus krūtinės sienelę arba dirbtinai sukeliant kaip gydomąją priemonę. Žr. subliuškęs plautis
Powerlung/Plačių treniruoklis Training instrument used for enhancing lung capacity. /Treniruoklis, naudojamas plaučių tūriui plėsti.
pranayama/pranajama Yogic breathing techniques for balancing and enhancing the body's vital energies. / Jogos kvėpavimo technikos, subalansuojančios ir padidinančios kūno gyvybinę energiją.
pulmonary edema/plaučių edema Dangerous medical condition where the lung fills with increased interstitial fluid causing the alveoli to flood with the fluid and be coated in blood, thus reducing the alveoli's capacity to transfer oxygen. / Gyvybei pavojingas klinikinis sindromas, kurio metu plaučiai prisipildo padidėjusio intersticinio skysčio kiekiu, kuris apsemia alveoles ir padengia jas krauju, sumažindamas alveolių galimybę praleisti deguonį.
rebreathing/įkvėpimas In relation to freediving: Sniffing or rebreathing the expanding air in one's mask while ascending. Also known as "mask pumping" / Kaukėje išsiplėtusio oro įkvėpimas kilimo metu. Taip pat žinomas kaip kaukės oro įkvėpimas.
recreational freediving/pramoginis nardymas Freediving for pure and simple fun! / Nardymas tik pramogai ir malonumui.
residual lung volume (RV)/likutinis oro kiekis plaučiuose The volume of air that remains in the lungs after exhaling completely / Oras, kuris lieka plaučiuose pilnai iškvėpus.
Reverse Squeeze/Atvirkščias spaudimas See: Middle–Ear Barotrama / Žr. Vidurinės ausies barotrauma
RV See: Residual lung volume / Žr. Likutinis oro kiekis plaučiuose.
S.A.F.E.R. "Specialized Advanced Freediving Enhancement & Reliability " –  Freediving teaching agency, less active / Specializuoto nardymo tobulinimas  -freediving'o mokymo agentūra, mažiau aktyvi.
samba/samba Loss of muscle control commonly known as “samba”,  preceding blackout in many cases. / Raumenų kontrolės praradimas, vadinamas "samba", daugeliu atvejų sąlygojantis trumpą sąmonės netekimą.
SaO2 Saturation of Oxygen (arterial blood) / Deguonies saturacija (arterinis kraujas).
security rope/saugos virvė Guide rope or line used to orient the freediver while descending, also known as the rope or the diverope. / Kreipiamoji virvė ar juosta, naudojama nukreipti naro leidimąsi žemyn.
shallow water blackout/sąmonės netekimas vandens paviršiuje Sudden loss of consciousness caused by pressure drop in oxygen. / Staigus sąmonės netekimas krentant deguonies kiekiui.
skindiving/nardymas be kostiumo Swimming underwater or on the surface usually with the help of a face mask, fins, and a snorkel / Plaukiojimas po vandeniu ar vandens paviršiuje dažniausiai naudojant kaukę, plaukmenis ir vamzdelį.
solo freediving/solo nardymas Freediving alone without a buddy / Nardymas be partnerio.
spirometer/spirometras Medical instrument used to measure vital lung capacity / Medicininis instrumentas, naudojamas plaučių tūriui matuoti.
spotting/stebėjimas Having a buddy watch you for safety reasons while engaging in freediving activities either in the swimming pool or the sea. / Partnerio priežiūra dėl saugos sumetimų nardant baseine arba jūroje.
static apnea/statiškas kvėpavimo sulaikymas One of the disciplines of freediving: Seeing how long one can hold one's breath while floating on the surface with the face submerged. / Viena iš freediving'o rungčių: kvėpavimo sulaikymas maksimaliam laikui plūduriuojant paviršiuje veidą panardinus vandenyje.
suit squeeze/ankštas kostiumas "Suit squeeze", where the hood of a stretchy wetsuit 'seals' around the outer ear, trapping air in the outer ear. This can cause problems due to incorrect equalizing on descent or ascent. / "Ankštas kostiumas", tai kai tampraus drėgno kostiumo galvos apdangalas taip suspaudžia išorinę ausį, kad joje užspaudžiamas esantis oras. Tai gali sukelti prasipūtimo problemų, kadangi leidžiantis ir kylant yra netolygiai paskirstomas slėgis ausyje.
surface intervals/laikas paviršiuje Time spent at the surface between dives / Laikas tarp nardymų, praleistas paviršiuje (poilsio paviršiuje laikas)
SWB See: Shallow water blackout / Žr. Sąmonės netekimas vandens paviršiuje arba netoli jo. 
tidal volume/įkvepiamo, iškvepiamo oro kiekis The volume of air normally inhaled or exhaled when one is making no extra effort. / Įprastas, be papildomų pastangų įkvepiamo ir iškvepiamo oro kiekis.
TLC/Bendras plaučių pajėgumas See:Total Lung Capacity
total lung capacity(TLC)/bendras plaučių pajėgumas Total Lung Volume: The sum of RV and VC / Bendras plaučių kiekis - likutinio oro kiekio plaučiuose ir gyvybinio pajėgumo suma. 
variable ballast/kintantis balastas One of the freediving disciplines: Going down with a weighted device and coming up pulling on a rope or swimming / Viena iš freediving'o rungčių: nusileidimas su svarmeniu, o pakilimas traukiantis virve ar plaukiant.
vasoconstriction/vazokonstrikcija See: peripheral vasoconstriction / Žr. Periferinė vazokonstrikcija
VC See: Vital Capacity / Gyvybinis pajėgumas
ventilation/ventiliacija More than normal breathing, less than hyperventilation. / Intensyvesnis negu įprastinis kvėpavimas, tačiau mažiau intensyvus negu hiperventiliacija.
vital capacity (VC)/gyvybinis pajėgumas The amount of air of a complete and full exhalation including the expiratory reserve volume / Pilnai iškvepiamo oro kiekis, įskaitant rezervinį iškvėpimo tūrį.
warm ups/apšilimo treniruotė Preparative exercises previous to an activity requiring great physical effort. Usually different kind of dives. / Apšilimo pratimai prieš pagrindinę veiklą, reikalaujančią daug fizinių pastangų. Dažniausiai tai yra įvairaus pobūdžio panėrimai.
weight belt ditching/svorių diržo numetimas Releasing the weight belt / Svorių diržo numetimas
weighting/apkrovimas Applying the correct amount of weight for one's freediving or scuba needs / Reikiamo svorių kiekio pasirinkimas freediving'ui arba neriant su akvalangu.
weights/svoriai Usually lead weights used for counteracting the body's (and wetsuit's) natural buoyancy. / Svoriai, dažniausiai švininiai, naudojami neutralizuoti kūno (ir kostiumo) natūralų plūdrumą.
wet lung/drėgnasis plautis Also known as Pulmonary Edema: The abnormal accumulation of liquids in the lungs due to rapid changes in pressure. Different from lung fluid, this is harmful and can lead to secondary drowning./ Taip pat dar vadinama plaučių edema, tai anomalus skysčių kaupimasis plaučiuose dėl greito spaudimo pasikeitimo. Skirtingai nuo plaučių skysčio, šis kaupimasis yra pavojingas ir gali privesti prie antrinio paskendimo.
wet statics/drėgnoji statika Static apnea in the pool or sea / Statinis kvėpavimo sulaikymas baseine arba jūroje.